logo

Aktualności

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

                     

 

 

 

 

Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio

realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

„Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów”

 Nr projektu POWR.05.04.00-00-0114/16-00

 

Projekt otrzymał rekomendacje do dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia

Instytucję Pośredniczącą PO WER 2014-2020 - dla Priorytetu V PO WER

w ramach konkursu  nr POWR.05.04.00-IP.05-00-004/16

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

 

Wartość projektu: 828 725,00 zł

Wartość dofinansowania: 803 725,00 zł

Realizacja projektu: 01.11.2017 – 31.12.2019 r.

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych 736 fizjoterapeutów (414 Kobiet, 322 Mężczyzn) w obszarze istotnym dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, jakim jest obszar chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego.

Zdobycie wiedzy i umiejętności wykorzystania nowoczesnych rozwiązań pozytywnie wpłynie na efektywność stosowanej u pacjentów rehabilitacji, a tym samym na jakość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

ADRESACI PROJEKTU

Grupę docelową objętą wsparciem w ramach projektu stanowią fizjoterapeuci zatrudnieni w publicznym systemie ochrony zdrowia, tj. osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, umowę świadczenia usług (samozatrudnienia) dla podmiotu leczniczego posiadającego kontrakt z OW NFZ.

Projekt skierowany jest do 736 osób (414 kobiet i 322 mężczyzn) z obszaru województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego.

Uczestnicy przystępują do projektu z własnej inicjatywy, nabór na daną formę kształcenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej formy kształcenia w ramach tego samego projektu.

Szkolenia realizowane będą w siedzibie firmy w Warszawie przy ul. Herbsta 4

Organizator zapewnia Uczestnikom Projektu wyżywienie podczas szkoleń, a w przypadku gdy odległość miejsca zamieszkania od miejsca szkolenia przekracza 50 km dla 50% uczestników danej formy przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu.

 

TEMATYKA SZKOLEŃ

W ramach projektu zaplanowane są nieodpłatne szkolenia obejmujące wyłącznie zagadnienia medyczne z obszaru chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego.

Projekt obejmuje 10 bloków tematycznych: Terapia Manualna (160 osób), Neuromobilizacje (64 osoby), Diagnostyka Obrazowa (64 osoby), Geriatria (160 osób), Pediatria (80 osób), Onkologia (64 osoby), Sportowcy (64 osoby), Kinesiology Taping (32 osoby), Terapia Obrzękowa (16 osób), Skoliozy (32 osoby).

Po ukończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie MEN, a po zaliczeniu egzaminu końcowego będzie wydany certyfikat poświadczony akredytacją PTF.

Każdy z uczestników projektu otrzymuje materiały szkoleniowe, które stają się jego własnością po zakończeniu udziału w projekcie.

REKRUTACJA

Rekrutacja otwarta, prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego 01.12.2017 do 31.08.2019, lub wyczerpania miejsc.

Warunki uczestnictwa

 • Osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy

 • Osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, umowę świadczenia usług (samozatrudnienia) dla podmiotu leczniczego posiadającego kontrakt z OW NFZ

 • Osoby obszaru województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego.

 

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie (drukowane litery) i podpisanych (parafka na każdej stronie) dokumentów rekrutacyjnych dostarczonych osobiście lub wysłanych na adres kontaktowy listem w kopercie formatu A5 poleconym BEZ POTWIERDZENIA: 

 

 

O przyjęciu do projektu decydować będzie:

Spełnienie formalnych kryteriów uczestnictwa oraz przyznane w trakcie procesu rekrutacji punkty.

Osoby z niepełnosprawnościami będą przyjmowane do projektu priorytetowo.

Do kryteriów punktowych należą:

 • ankieta motywacyjna –  waga 0–50pkt,

 • stopień wykształcenia –  waga 10–25 pkt,

 • osoby z niepełnosprawnościami  –  waga 25 pkt

 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

SZKOLENIA    

Szkolenia mają na celu podniesienie umiejętności 736 osób (414K, 322M) z terenu województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego.

W projekcie założono grupy 16 osobowe podzielone na bloki tematyczne:

 • Terapia Manualna (32h) - 11 edycji (zrealizowane)

 • Neuromobilizacje (16h) - 4 edycje (zrealizowane)

 • Diagnostyka Obrazowa (16h) - 4 edycje | (zrealizowane)

 • Geriatria (16h) - 10 edycji | - (zrealizowane)

 • Pediatria (32h) - 5 edycji | (zrealizowane)

 • Onkologia (16h) - 4 edycje | (zrealizowane)

 • Sportowcy (32h) - 4 edycje (zrealizowane)

 • Kinesiology Taping (32h) - 2 edycje (zrealizowane)

 • Terapia Obrzękowa (64h) - 1 edycja (zrealizowane)

 • Skoliozy (16h) - 2 edycje (zrealizowane)

 

Do pobrania (dla osób rozliczających koszt podróży)

 

Kontakt

Biuro Projektu w Warszawie

Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe KINEZIO

ul. Herbsta 4, 02-784 Warszawa

tel. 515 273 922

e-mail: info.mariusz.zielinski@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                             

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

Informacja do pobrania /upload/files/Harmonogram%20realizacji%20projektu.pdf

                                                                                                                                                                                                                             

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ

Blok 10 - "Skoliozy Idiopatyczne" - 20-21.04.2018 (Grupa 1)

Blok 7   - "Punkty Spustowe" - 21-22.05.2018 (Grupa 1), "Rehabilitacja w Sporcie" - 23-24.05.2018 (Grupa 1)

Blok 1   - "Terapia Manualna" cz.1 - 26-27.06.2018 (Grupa 1), "Terapia Manualna" cz.2 - 3-4.07.2018 (Grupa 1)

Blok 10 - "Skoliozy Idiopatyczne" - 13-14.07.2018 (Grupa 1)

Blok 1   - "Terapia Manualna" cz.1 - 29-30.07.2018 (Grupa 2), "Terapia Manualna" cz.2 - 14-15.08.2018 (Grupa 2)

Blok 1   - "Terapia Manualna" cz.1 - 7-8.08.2018 (Grupa 3), "Terapia Manualna" cz.2 - 9-10.08.2018 (Grupa 3)

Blok 2   - "Neuromobilizacje" - 11-12.08.2018 (Grupa 1)

Blok 2   - "Neuromobilizacje" - 18-19.08.2018 (Grupa 2)

Blok 8   - "Kinesiotaping" cz.1 - 20-21.08.2018 (Grupa 1), "Kinesiotaping" cz.2 - 22-23.08.2018 (Grupa 1)

Blok 1   - "Terapia Manualna" cz.1 - 24-25.08.2018 (Grupa 4), "Terapia Manualna" cz.2 - 26-27.08.2018 (Grupa 4)

Blok 8   - "Kinesiotaping" cz.1 - 28-29.08.2018 (Grupa 2), "Kinesiotaping" cz.2 - 30-31.08.2018 (Grupa 2)

Blok 1   - "Terapia Manualna" cz.1 - 9-10.09.2018 (Grupa 5), "Terapia Manualna" cz.2 - 11-12.09.2018 (Grupa 5)

Blok 7   - "Punkty Spustowe" - 22-23.09.2018 (Grupa 2), "Rehabilitacja w Sporcie" - 24-25.09.2018 (Grupa 2)

Blok 1   - "Terapia Manualna" cz.1 - 28-29.09.2018 (Grupa 6), "Terapia Manualna" cz.2 - 30.09-1.10.2018 (Grupa 6)

Blok 1   - "Terapia Manualna" cz.1 - 6-7.10.2018 (Grupa 7), "Terapia Manualna" cz.2 - 12-13.10.2018 (Grupa 7)

Blok 1   - "Terapia Manualna" cz.1 - 9-10.11.2018 (Grupa 8), "Terapia Manualna" cz.2 - 11-12.11.2018 (Grupa 8)

Blok 1   - "Terapia Manualna" cz.1 - 14-15.11.2018 (Grupa 9), "Terapia Manualna" cz.2 - 20-21.11.2018 (Grupa 9)

Blok 1   - "Terapia Manualna" cz.1 - 16-17.11.2018 (Grupa 10), "Terapia Manualna" cz.2 - 18-19.11.2018 (Grupa 10)

Blok 2   - "Neuromobilizacje" - 22-23.11.2018 (Grupa 3)

Blok 2   - "Neuromobilizacje" - 24-25.11.2018 (Grupa 4)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blok 9   - "Terapia Obrzękowa' cz.1 - 07-10.03.2019 (Grupa 1), "Terapia Obrzękowa' cz.2 - 30.03-02.04.2019 (Grupa 1)

Blok 7   - "Punkty Spustowe" - 21-22.03.2019 (Grupa 3), "Rehabilitacja w Sporcie" - 23-24.03.2019 (Grupa 3)

Blok 7   - "Punkty Spustowe" - 25-26.04.2019 (Grupa 4), "Rehabilitacja w Sporcie" - 27-28.04.2019 (Grupa 4)

Blok 1   - "Terapia Manualna" cz.1 - 16-17.05.2019 (Grupa 11), "Terapia Manualna" cz.2 - 6-7.06.2019 (Grupa 11)

Blok 5   - "Pediatria" cz.1 - 19-20.05.2019 (Grupa 1), "Pediatria" cz.2 - 21-22.05.2019 (Grupa 1)

Blok 3   - "Diagnostyka Obrazowa RTG, KT, MRI" 01-02.06.2019 (Grupa 1)

Blok 5   - "Pediatria" cz.1 - 18-19.07.2019 (Grupa 2), "Pediatria" cz.2 - 20-21.07.2019 (Grupa 2)

Blok 3   - "Diagnostyka Obrazowa RTG, KT, MRI" 01-02.08.2019 (Grupa 2)

Blok 5   - "Pediatria" cz.1 - 05-06.08.2019 (Grupa 3), "Pediatria" cz.2 - 07-08.08.2019 (Grupa 3)

Blok 3   - "Diagnostyka Obrazowa RTG, KT, MRI" 15-16.08.2019 (Grupa 3) 

Blok 3   - "Diagnostyka Obrazowa RTG, KT, MRI" 17-18.08.2019 (Grupa 4)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blok 5   - "Pediatria" cz.1 - 05-06.09.2019 (Grupa 4), "Pediatria" cz.2 - 19-20.2019 (Grupa 4)

Blok 6   - "ONKOLOGIA" - 21-22.09.2019 (Grupa 1) 

Blok 5   - "PEDIATRIA" cz.1 - 10-11.10.2019 (Grupa 5), "Pediatria" cz.2 - 14-15.11.2019 (Grupa 5)

Blok 4   - "GERIATRIA" - 28-29.10.2019 (Grupa 1) - Harmonogram kursu GERIATRIA

Blok 4   - "GERIATRIA" - 02-03.11.2019 (Grupa 2) - Harmonogram kursu GERIATRIA 

Blok 2   - "NEUROMOBILIZACJE" - 5-6.11.2019 (Grupa 5) - Harmonogram kursu NEUROMOBILIZACJE

Blok 2   - "NEUROMOBILIZACJE" - 7-8.11.2019 (Grupa 6) - Harmonogram kursu NEUROMOBILIZACJE

Blok 2   - "NEUROMOBILIZACJE" - 9-10.11.2019 (Grupa 10) - Harmonogram kursu NEUROMOBILIZACJE

Blok 4   - "GERIATRIA" - 12-13.11.2019 (Grupa 3) - Harmonogram kursu GERIATRIA

Blok 6   - "ONKOLOGIA" - 18-19.11.2019 (Grupa 2) - Harmonogram kursu Onkologia

Blok 2   - "NEUROMOBILIZACJE" - 21-22.11.2019 (Grupa 7) - Harmonogram kursu NEUROMOBILIZACJE

Blok 2   - "NEUROMOBILIZACJE" - 23-24.11.2019 (Grupa 9) - Harmonogram kursu NEUROMOBILIZACJE

Blok 4   - "GERIATRIA" - 25-26.11.2019 (Grupa 4) - Harmonogram kursu GERIATRIA

Blok 6   - "ONKOLOGIA" - 28-29.11.2019 (Grupa 3) - Harmonogram kursu Onkologia

Blok 6   - "ONKOLOGIA" - 30.11-01.12.2019 (Grupa 4) - Harmonogram kursu Onkologia

Blok 4   - "GERIATRIA" - 2-3.12.2019 (Grupa 5) - Harmonogram kursu GERIATRIA

Blok 3   - "Diagnostyka Obrazowa RTG, KT, MRI" - 5-6.12.2019 (Grupa 5) - Harmonogram kursu Diagnostyka Obrazowa

Blok 3   - "Diagnostyka Obrazowa RTG, KT, MRI" - 7-8.12.2019 (Grupa 6) - Harmonogram kursu Diagnostyka Obrazowa

Blok 6   - "ONKOLOGIA" - 10-11.12.2019 (Grupa 5) - Harmonogram kursu Onkologia

Blok 6   - "ONKOLOGIA" - 12-13.12.2019 (Grupa 6) - Harmonogram kursu Onkologia

Blok 2   - "NEUROMOBILIZACJE" - 17-18.12.2019 (Grupa 10) - Harmonogram kursu NEUROMOBILIZACJE

Blok 3   - "Diagnostyka Obrazowa RTG, KT, MRI" - 19-20.12.2019 (Grupa 7) - Harmonogram kursu Diagnostyka Obrazowa

                                                                                                                                                                                                                             

               ZAPYTANIA OFERTOWE

                                                                                                                                                                                                                             

Warszawa, 12.04.2018     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5.4/2018

dotyczące rozeznania rynku w zakresie zamówienia materiałów szkoleniowych

 

Załącznik do pobrania: /upload/files/Zapytanie%20ofertowe%281%29.pdf

Załącznik nr 1 do pobrania: /upload/files/Zalacznik-1-druk-materialow-nr-1.5.4.2018.pdf

                                                                                                                                                                                                                            

  Warszawa, 20.04.2018 r.
Informacja o wybranym wykonawcy
P.H.U. uniPrint Igor Mizerski
ul. Alternatywy 7 lok. 157
02-175 Warszawa
Oferta wpłynęła 13 kwietnia 2018 r.

                                                                                                                                                                                                                            

Warszawa, 31.03.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/5.4/2018

dotyczące zapewnienia wyżywienia dla uczestników szkoleń

Link do treści zapytania

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100964

                                                                                                                                                                                                                             

Warszawa, 19.04.2018 

Informacja o wybranym wykonawcy

SE GROUP Sp. z o.o.
ul. Zakątek 8,
05-500 Żabieniec
Data wpłynięcia oferty: 05.04.2018

                                                                                                                                                                                                                             

Warszawa, 12.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/5.4/2018

dotyczące rozeznania rynku w zakresie wyłonienia trenera

Załącznik do pobrania: /upload/files/Rozeznanie-cen-rynkowych-trener-nr-3.5.4.2018.pdf

                                                                                                                                                                                                                             

Warszawa, 20.04.2018

Informacja o wybranym wykonawcy
 
"AL-MED" Aleksandra Gabriela Szabert
ul. Wierzbowa 6, 09-520 Łąck
NIP 774-302-19-54
Oferta wpłynęła 15 kwietnia 2018 r.

                                                                                                                                                                                                                             

                    

Warszawa, 07.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/5.4/2018

dotyczące rozeznania rynku w zakresie wyłonienia trenera

Załącznik do pobrania: /upload/files/Zapytanie-ofertowe-uslugi-trenerskie-PKTSpstRehSport-nr-5.5.4.2018.pdf

                                                                                                                                                                                                                                Warszawa, 16.05.2018

Informacja o wybranym wykonawcy
Pani Ewa Staciwa
ul.Słowackiego 2
05-080 Izabelin
 
Oferta wpłynęła Oferta wpłynęła 11.05.2018

                                                                                                                                                                                                                                        

                    

Warszawa, 30.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/5.4/2018

dotyczące rozeznania rynku w zakresie wyłonienia trenera

Załącznik do pobrania: /upload/files/Zapytanie-ofertowe-uslugi-trenerskie-neuromobilizacje-nr-6.5.4.2018.pdf

                                                                                                                                                                                                                                Warszawa, 07.08.2018

Informacja o wybranym wykonawcy
"AL-MED" Aleksandra Gabriela Szabert
ul. Wierzbowa 6, 09-520 Łąck
NIP 774-302-19-54
 
Oferta wpłynęła Oferta wpłynęła 01.08.2018

                                                                                                                                                                                                    

                    

Warszawa, 01.08.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/5.4/2018

dotyczące rozeznania rynku w zakresie wyłonienia trenera

Załącznik do pobrania: /upload/files/Zapytanie-ofertowe-uslugi-trenerskie-kinesiotaping-nr-7.5.4.2018.pdf

                                                                                                                                                                                                                                Warszawa, 09.08.2018

Informacja o wybranym wykonawcy
Fizjoterapia Emilia Mikołajewska
ul. Jagiellońska 36a/U6
85-097 Bydgoszcz
 
Oferta wpłynęła 04.08.2018

                                                                                                                                                                                                                          

Warszawa, 09.10.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/5.4/2018

dotyczące rozeznania rynku w zakresie wyłonienia trenera

Link do treści zapytania

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1142212

                                                                                                                                                                                                                           

  Warszawa, 17.10.2018

Informacja o wybranym wykonawcy

Brak złożonych ofert

                                                                                                                                                                                                                          

Warszawa, 14.11.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/5.4/2018

dotyczące rozeznania rynku w zakresie wyłonienia trenera

Link do treści zapytania

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149380

                                                                                                                                                                                                                            Warszawa, 22.11.2018

Informacja o wybranym wykonawcy
"AL-MED" Aleksandra Gabriela Szabert
ul. Wierzbowa 6, 09-520 Łąck
NIP 774-302-19-54

                                                                                                                                                                                                                          

 

Warszawa, 02.12.2018

ZAPYTANIE SZACUNKOWE nr 1/5.4/2018

dotyczące szacowania wartości usługi wynajmu sali szkoleniowej

Załączniki do pobrania: /upload/files/Zapytanie%20szacunkowe%201-5.4-2018%20-sala-szkoleniowa.pdf

/upload/files/Zalacznik-1-sala-szkoleniowa-nr-1.5.4.2018%281%29.pdf

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Warszawa, 08.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5.4/2019

dotyczące wyłonienia trenera

Link do treści zapytania

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165411

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Warszawa, 08.02.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/5.4/2019

dotyczące usługi wynajmu sali szkoleniowej

Link do treści zapytania

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165858

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Warszawa, 12.03.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/5.4/2019

dotyczące wyłonienia trenera

Link do treści zapytania

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172832

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Warszawa, 09.05.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/5.4/2019

dotyczące wyłonienia trenera

Link do treści zapytania

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184259

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Warszawa, 21.05.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/5.4/2019

dotyczące wyłonienia trenera

Link do treści zapytania

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186329

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Warszawa, 21.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/5.4/2019

dotyczące wyłonienia trenera

Link do treści zapytania

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191781

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Warszawa, 21.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/5.4/2019

dotyczące wyłonienia trenera

Link do treści zapytania

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191785

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Warszawa, 28.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/5.4/2019

dotyczące wyłonienia trenera

Link do treści zapytania

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1214480