Regulamin organizowanych kursów i szkoleń

Pkt 1

Zgłoszenie akcesu do udziału w szkoleniu polega na przesłaniu do organizatora wypełnionego formularza na stronie internetowej lub wypełnionej karty zgłoszeniowej (mailem lub pocztą zwykłą bez potwierdzenia). Przesłany formularz (bez podpisu) jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/. W odpowiedzi osoba zgłaszająca otrzymuje zaproszenie zawierające niezbędne informacje oraz nr konta na które należy dokonać wpłaty zaliczki. O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat pierwszej zaliczki, liczba miejsc w każdym szkoleniu jest ograniczona. Od każdego uczestnika wymagane jest dostarczenie organizatorowi szkolenia skanu, zdjęcia lub kopii dyplomu potwierdzającego wykształcenie, ewentualnie zaświadczenia z uczelni potwierdzającego status studenta (kierunek fizjoterapia rok/semestr), w zależności od kursu, na który składany jest akces. Dokument należy dostarczyć nie później, niż w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 Pkt 2

Po wpłaceniu pierwszej zaliczki i przesłaniu dokumentu uprawniającego do przystąpienia do kursu, zgłaszający otrzymuje potwierdzenie o zakwalifikowaniu się na listę uczestników. W przypadku braku miejsc w zgłaszanym terminie, zgłaszający jest informowany niezwłocznie mailem lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Zaliczka jest wówczas zwracana w całości lub przepisana na inny wolny termin. Potwierdzenia dotyczące kolejnych wpłat za kurs przekazywane są mailem na prośbę osoby zainteresowanej. Tylko otrzymanie od organizatora potwierdzenia wpłaty i uczestnictwa w kursie uprawnia do udziału w szkoleniu. Brak otrzymania w/w potwierdzenia może skutkować niedopuszczeniem do kursu w przypadku braku miejsc. W przypadku nie otrzymania w/w potwierdzenia w ciągu 2 tygodni od daty wpłaty, zgłaszający zobowiązany jest do kontaktu z przedstawicielem działu szkoleniowego.

 Pkt 3

Osoba zgłaszająca się, po zakwalifikowaniu na listę uczestników, zobowiązana jest zgodnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu, przesłać wymagane dokumenty i informacje oraz przestrzegać terminów kolejnych wpłat. Niedotrzymanie któregokolwiek z powyższego może skutkować skreśleniem z listy uczestników lub niedopuszczeniem do szkolenia. Wpłaty powinny zawierać w tytule przelewu obowiązkowo imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia.

 Pkt 4

Wpłaty za szkolenie należy uiścić wyłącznie przelewem w wyznaczonym terminie, zgodnie z harmonogramem wpłat i informacją zamieszczoną w zaproszeniu, pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu.

 Pkt 5

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs, z tym, że:

  1. a) w razie rezygnacji powyżej 8 tyg. potrąca się kwotę 50 zł brutto jako koszty rejestracyjne;
  2. b) w razie rezygnacji do 8 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę 20% ceny kursu, min.100zł;
  3. c) w razie rezygnacji do 6 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę 50% ceny kursu;
  4. d) w razie rezygnacji do 4 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się 100 % wpłaconej kwoty;

Pozostałą kwotę, po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inne wskazane przez siebie szkolenie. Istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego przez osobę rezygnującą. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzn. L-4), firma szkoleniowa umożliwia uczestnictwo w kursie o tej samej tematyce w innym, wolnym terminie, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat.

 Pkt 6

W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim uczestnikom szkolenia lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego.

 Pkt 7

W razie braku możliwości zorganizowania szkolenia z przyczyn zależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) firma szkoleniowa zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach lub przełożenia kursu na inny termin, bez roszczeń finansowych uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania szkolenia w trakcie jego trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia uczestników spowodowane przez siły wyższe. Niezwłocznie po ustaniu zagrożenia firma zobowiązuje się umożliwić uczestnikowi kontynuowanie szkolenia. „Siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili rekrutacji i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy, i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. Organizator w zaistniałej sytuacji zastrzega sobie prawo do przeniesienia szkolenia na inny termin bez roszczeń finansowych uczestników.

 Pkt 8

W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji szkolenia, pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, firma szkoleniowa zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia zwracane są wówczas wszystkie wpłacone zaliczki.

 Pkt 9

Osoba zgłaszająca swój akces do szkolenia zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do wykluczenia ze szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych podobnie działających środków. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem z listy uczestników.

 Pkt 10

Podczas kursów i warsztatów obowiązuje zakaz nagrywania audio i wideo na wszelkich nośnikach bez uprzedniej zgody Instruktora prowadzącego. Instruktor ma prawo zastrzec prawa do nierozpowszechniania swojego wizerunku. Uczestnik, który nie zastosuje się do w/w ograniczeń może zostać usunięty ze szkolenia przez Organizatora lub Instruktora bez praw roszczenia zwrotu kosztów szkolenia.

 Pkt 11

Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni. Na poczet kaucji zostaje wstrzymane wydanie certyfikatu potwierdzające udział w szkoleniu.

 Pkt 12

W przypadku nieuczestniczenia w jednej z części kursu (dotyczy kursu PNF), uczestnik zobowiązany jest do odrobienia nieobecności w najbliższych sześciu miesiącach od dnia zakończenia poprzedniej części. Brak obecności w wyznaczonym terminie skutkuje ponownym (od początku) przystąpieniem do szkolenia wraz z opłatą za cały kurs, bez roszczeń finansowych uczestnika.

 Pkt 13

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur/rachunków w formie elektronicznej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) uczestnik szkolenia lub firma sponsorująca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur/rachunków, duplikatów tych faktur/rachunków oraz ich korekt w formie elektronicznej. Uczestnik lub firma ma prawo do zmiany formy otrzymania dokumentu.

 Pkt 14

Osoba przesyłająca zgłoszenie dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio z siedzibą w Warszawie 02-784 przy ulicy Herbsta 4 w celu realizacji  zamówienia, jak również w celach marketingowych. Zgadza się też na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na rozprzestrzenianie swojego wizerunku na zdjęciach oraz innych materiałach multimedialnych w celach marketingowych z zachowaniem intymności i prywatności w trakcie ćwiczeń osobistych.

 Pkt 15

Wszelkie reklamacje będą przyjmowane przez organizatora wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.

 Pkt 16

Firma CR-S KINEZIO  zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

 Pkt 17

Osoba zgłaszająca się na kurs z KFS zobowiązana jest do wpłaty połowy wartości szkolenia. W przypadku otrzymania dofinansowania kwota ta jest zawracana po wpłacie z urzędu. Po zakwalifikowaniu na listę uczestników, zobowiązana jest zgodnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu, przesłać wymagane dokumenty i informacje. Niedotrzymanie któregokolwiek z powyższego może skutkować skreśleniem z listy uczestników lub niedopuszczeniem do szkolenia. Wpłaty powinny zawierać w tytule przelewu obowiązkowo imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia.
Wypełnienie dokumentów KFS jest odpłatne. Koszt to 50 zł. Kwota zwracana jest po otrzymaniu dofinansowania.

Regulamin obowiązuje od 15.03.2017 R.

 

>> Regulamin do pobrania <<

 

KINEZIO © Copyright 2016