logo

KFS

Osoba zgłaszająca się na kurs z KFS zobowiązana jest do wpłaty połowy wartości szkolenia. W przypadku otrzymania dofinansowania kwota ta jest zawracana po wpłacie z urzędu. Po zakwalifikowaniu na listę uczestników, zobowiązana jest zgodnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu, przesłać wymagane dokumenty i informacje. Niedotrzymanie któregokolwiek z powyższego może skutkować skreśleniem z listy uczestników lub niedopuszczeniem do szkolenia. Wpłaty powinny zawierać w tytule przelewu obowiązkowo imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia.
Wypełnienie dokumentów KFS jest odpłatne. Koszt to 50 zł. Kwota zwracana jest po otrzymaniu dofinansowania.